BANKA

banke u Hrvatskoj

BANKA SPLITSKO-DALMATINSKA d.d.
21 000 Split, 114. brigade 9
Tel.: +385 21/540 280
Telefaks: + 385 21/540 290
SWIFT: DALM HR 22

Splitsko Dalmatinska banka

Upisana u registar Trgovačkog suda u Splitu pod pod brojem MBS 060000847.
Račun br: 4109006-1011111116 kod Hrvatske narodne banke, Zagreb, Trg hrvatskih velikana 3.

Temeljni kapital Banke u iznosu od 47.162.000,00 kuna uplaćen je u cijelosti i podijeljen je na 471.620 redovnih dionica, svaka nominalne vrijednosti od 100,00 kuna.

Uprava Banke

Ante Blažević  – predsjednik Uprave od 2008. godine
Ivo Krolo – član Uprave od 2004. godine

Predsjednica Nadzornog odbora

Irena Kalebić-Bašić

Telefon / centrala: +385 (021) 540-280, 060 210 210
Fax: +385 (021) 368-448
E-mail: info@bsd.hr
SWIFT: DALMHR22
Žiro račun: 4109006-1011111116

SPLITSKO-DALMATINSKA BANKA Datum Thursday, 29. December 2016 Banka

SPLITSKO-DALMATINSKA BANKA

apartmani hrvatska
Apartmani Hrvatska

BANKA


NOVCI